szukaj
Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane ze składaniem wniosków - FAQ
 

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej pojawiające się pytania związane ze składaniem wniosków w XIX Edycji Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku" 

1. Kto może być nominowany w Konkursie o tytuł „Dobroczyńca Roku 2016”?
2. Kto może nominować firmy/fundacje firm do Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku 2016”?
3. Czym w Konkursie jest „wolontariat pracowniczy”?
4. Czym w Konkursie jest „projekt społeczny”?
5. Co oznacza nowa kategoria „Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu”
6. Kto powinien podpisać potwierdzenie złożenia wniosku przesyłane pocztą tradycyjną do Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce - Organizatora Konkursu?
7. Czy firma/fundacja firmy powinna zostać powiadomiona o nominacji do Konkursu?
8. Jakie przedsiębiorstwa uznawane są za „małe”, jakie za  „średnie”, a jakie za „duże”?
9. Czy udział w Konkursie jest płatny? 
10. Co zrobić, jeśli kilka minut przed północą (chwilą zamknięcia naboru wniosków) z jakiegoś powodu nie udaje Ci się przesłać wniosku?
11. Co wpisać w obowiązkowym polu „numer KRS firmy” , jeśli dana firma nie posiada numeru KRS (nie jest zarejestrowana w KRS)? 
12. Co zrobić, jeśli przygotowałem/am wcześniej odpowiedzi na pytania w Wordzie, a po skopiowaniu ich do wniosku online pojawiają się dziwne znaki? 
12. Co mam zrobić, jeśli zabrakło miejsca w jakimś pytaniu, a bardzo chcę coś uzupełnić? 


2012-11-16 - Emilia Dmochowska

1. Kto może być nominowany w Konkursie o tytuł "Dobroczyńca Roku 2015"?

Do Konkursu mogą być zgłaszane przedsiębiorstwa prywatne, państwowe i fundacje utworzone przez firmy, mające siedzibę w Polsce.  

Do Konkursu w kategorii „Projekt społeczny”:

mogą być zgłaszane:

 • przedsiębiorstwa prywatne i państwowe mające siedzibę w Polsce;    

nie mogą  być  zgłaszane: 

 • placówki edukacyjne państwowe ani prywatne działające w oparciu o ustawę o szkolnictwie wyższym oraz  szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe;
 • instytucje publiczne szczebla rządowego i samorządowego.

Do Konkursu w kategorii „Strategia społecznego zaangażowania”

zgłoszenia mogą składać samodzielnie:

 • przedsiębiorstwa prywatne i państwowe mające siedzibę w Polsce;

zgłoszeń nie mogą składać:

 • placówki edukacyjne państwowe ani prywatne działające w oparciu o ustawę o szkolnictwie wyższym oraz szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe ;
 • instytucje publiczne szczebla rządowego i samorządowego.


Do Konkursu w kategorii „Wolontariat pracowniczy”

zgłoszenia mogą składać:

 • przedsiębiorstwa prywatne i państwowe mające siedzibę w Polsce;
 • pracownicy firm z terenu Polski zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. 

zgłoszeń nie mogą składać: 

 • pracownicy placówek edukacyjnych państwowych ani prywatnych działających w oparciu o ustawę o szkolnictwie wyższym oraz szkół wyższych i wyższych seminariów duchownych prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe;
 • pracownicy instytucji publicznych szczebla rządowego i samorządowego

Do Konkursu w kategorii "Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu"

zgłoszenia mogą składać samodzielnie:

 • przedsiębiorstwa prywatne i państwowe mające siedzibę w Polsce;

zgłoszeń nie mogą składać:

 • placówki edukacyjne państwowe ani prywatne działające w oparciu o ustawę o szkolnictwie wyższym oraz szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe ;
 • instytucje publiczne szczebla rządowego i samorządowego.

 

Do Konkursu w kategorii "Zaangażowanie lokalne"

zgłoszenia mogą składać jedynie

 • fundacje i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną i należące do ogólnopolskiej sieci Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL) w ramach Programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności;
 • fundacje i stowarzyszenie posiadające osobowość prawną i mające swoją siedzibę na terenie do 50 000 mieszkańców i działające na małych obszarach (do 20 000 mieszkańców), które są beneficjentami Ośrodków Działaj Lokalnie w ramach Programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności;

Do Konkursu w kategorii „Fundacja korporacyjna - Projekt społeczny”

mogą być zgłaszane:

 • fundacje utworzone przez firmy mające siedzibę w Polsce; 

 
2. Kto może nominować firmy/fundacje firm do Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku 2016”?

Do Konkursu w kategorii „Projekt społeczny” 

zgłoszenia mogą składać:

 • fundacje i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego i innych kościołów i związków wyznaniowych posiadające aktualny numer KRS. 

zgłoszeń nie mogą składać:

 • fundacje, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego;
 • fundacje utworzone przez firmy (w przypadku zgłaszania firmy, która daną fundację utworzyła);
 • fundacje utworzone przez partie polityczne;
 • instytucje kultury (teatry, filharmonie, opery i in.);
 • organizacje sportowe działające na podstawie przepisów o kulturze fizycznej;
 • placówki edukacyjne państwowe ani prywatne działające w oparciu o ustawę o szkolnictwie wyższym oraz szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe;
 • partie polityczne;
 • związki zawodowe;
 • organizacje pracodawców;
 • samorządy terytorialne.

 

Do Konkursu w kategorii „Zaangażowanie lokalne”

zgłoszenia mogą składać:

 • fundacje i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną i należące do ogólnopolskiej sieci Ośrodków Działaj Lokalnie w ramach programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności;
 • fundacje i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, będące beneficjentami Ośrodków Działaj Lokalnie w ramach programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności;


Do Konkursu w kategorii „Strategia społecznego zaangażowania”

zgłoszenia mogą składać samodzielnie:

 • przedsiębiorstwa prywatne i państwowe mające siedzibę w Polsce;

zgłoszeń nie mogą składać:

 • placówki edukacyjne państwowe ani prywatne działające w oparciu o ustawę o szkolnictwie wyższym oraz szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe;
 • instytucje publiczne szczebla rządowego i samorządowego.


Do Konkursu w kategorii „Wolontariat pracowniczy"

zgłoszenia mogą składać:

 • przedsiębiorstwa prywatne i państwowe mające siedzibę w Polsce;
 • pracownicy firm z terenu Polski zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

 
zgłoszeń nie mogą składać:

 • pracownicy placówek edukacyjnych państwowych ani prywatnych działających w oparciu o ustawę o szkolnictwie wyższym oraz szkół wyższych i wyższych seminariów duchownych prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe;
 • pracownicy instytucji publicznych szczebla rządowego i samorządowego.

 

Do Konkursu w kategorii "Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu"

zgłoszenia mogą składać samodzielnie: 

 • przedsiębiorstwa prywatne i państwowe mające siedzibę w Polsce;

zgłoszeń nie mogą składać: 

 • placówki edukacyjne państwowe ani prywatne działające w oparciu o ustawę o szkolnictwie wyższym oraz szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe ;
 • instytucje publiczne szczebla rządowego i samorządowego.

 

Do Konkursu w kategorii „Fundacja korporacyjna - Projekt społeczny”

 zgłoszenia mogą składać:

 • fundacje i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego i innych kościołów i związków wyznaniowych posiadające aktualny numer KRS. 

 

3. Czym w Konkursie jest  „wolontariat pracowniczy”?

Za wolontariat pracowniczy uznaje się program społeczny firmy wspierający w sposób zorganizowany i kompleksowy dobrowolne zaangażowanie swoich pracowników w działalność wolontariacką na rzecz organizacji społecznych i instytucji publicznych. Pracownicy - wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace na rzecz potrzebujących, wykorzystując przy tym swoje umiejętności i zdolności, a jednocześnie rozwijając swoje talenty w innych dziedzinach. Firma wspiera pracownika w tych działaniach w zależności od swej kultury organizacyjnej: udostępnia pracownikom niezbędne informacje o wolontariacie, oferuje specjalistyczne przygotowanie do wolontariatu, oferuje różnorodne możliwości pomagania, umożliwia pracownikowi świadczenie wolontariatu w czasie pracy, przekazuje mu na te cele pomoc rzeczową, wsparcie logistyczne, komunikacyjne, czy finansowe.

 

4. Czym w Konkursie jest „projekt społeczny”?

Za projekt społeczny uznaje się wspólnie prowadzone przez firmę/fundację firmy i  organizację pozarządową działania, odpowiadające potrzebom danej społeczności, przy współpracy zróżnicowanych partnerów.

 

5. Co oznacza nowa kategoria „Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu”?

Przez wspieranie organizacji pozarządowych z wykorzystaniem nowych  technologii rozumiemy stosowanie rozwiązań telekomunikacyjnych i informatycznych oraz innych form nowych technologii (medycznych, ekologicznych, inżynieryjnych) na rzecz organizacji pozarządowych. Inną formą takiego zaangażowania społecznego może być także przekazywanie wiedzy, narzędzi, środków lub czasu pracowników firmy na rzecz rozwijania nowych technologii w  projektach prowadzonych przez NGO.

 

6. Kto powinien podpisać potwierdzenie złożenia wniosku przesyłane pocztą tradycyjną do Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce – Organizatora Konkursu?  

Osoba wypełniająca wniosek online, upoważniona do jego wypełnienia (zgodnie z Regulaminem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku 2016") zarejestrowana na stronie wniosek.dobroczyncaroku.pl

 

7. Czy firma/fundacja firmy powinna zostać powiadomiona o nominacji do Konkursu?

Tak, zgłoszenie wymaga poinformowania o nim zgłaszanej firmy (lub fundacji utworzonej przez firmę) przez organizację  lub osobę zgłaszającą. Dopuszczalną formą jest kontakt telefoniczny bądź mailowy.8.  Jakie przedsiębiorstwa uznawane są za „małe” , jakie za „średnie”, a jakie za „duże”?

Kryteria przyporządkowania firmy do kategorii „Małe przedsiębiorstwo”, „Średnie przedsiębiorstwo” lub „Duże przedsiębiorstwo”: 9. Czy udział w Konkursie jest płatny?

Nie, udział w Konkursie o tytuł „Dobroczyńca Roku 2016” jest całkowicie bezpłatny.

10. Co zrobić, jeśli kilka minut przed północą (chwilą zamknięcia naboru wniosków) z jakiegoś powodu nie udaje Ci się przesłać wniosku? 

Jeśli będziesz mieć problem ze złożeniem wniosku (np. na chwilę przed północą Twój internet zwolni obroty), napisz na adres e.dmochowska@filantropia.org.pl maila, w którym podasz numer wniosku oraz krótko opiszesz zaistniały problem. 11. Co wpisać w obowiązkowym polu "numer KRS firmy", jeśli dana firma nie posiada numeru KRS (nie jest zarejestrowana w KRS)? 

W takiej sytuacji możesz w danej rubryce wpisać same zera. 
Dla przypomnienia podmioty przedsiębiorstwa, które można nominować to te, o których mówi art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.12. Co zrobić, jeśli przygotowałem/am wcześniej odpowiedzi na pytania w Wordzie, a po skopiowaniu ich do wniosku online pojawiają się dziwne znaki?
 

Dla bezpieczeństwa najlepiej jest kopiować treść wykorzystując Notatnik (Notatnik "czyści" formatowanie i łatwiej jest uniknąć nieprzewidzianych znaków) 


13. Co mam zrobić, jeśli zabrakło miejsca w jakimś pytaniu, a bardzo chcę coś uzupełnić? 

Możesz dodać krótkie wyjaśnienie jako załącznik (np. w pliku .docx)

 

Pozostałe pytania prosimy kierować na adres e-mail: konkurs@dobroczyncaroku.pl, bądź telefonicznie na numer telefonu:  +48 22 622 01 22. 

 


Dobroczyńcy

 • Zakład Usług Poligraficznych i Wydawniczych Plewnia Jacek, Plewnia Maria s.c.
   
 • KAMRON s.c.
   
  Nominacja za nieodpłatne przekazanie Cydru w puszkach na potrzeby projektów i szkoleń.
 • PKO Bank Polski SA o/ Białystok
   
 • "Sanplast" SA
   
 • Cadbury Wedel Spółka z o.o.
   
  Nagrodę przyznano za włączenie działań społecznych w strategię rozwoju firmy, skuteczne zachęcanie pracowników do wspierania społeczności lokalnych, wprowadzanie realnych zmian w środowisku lokalnym i uczestnictwo w życiu środowisk zagrożonych społeczną marginalizacją, aktywizację i animację kulturalną środowiska lokalnego (rejon praskiego tzw. trójkąta bermudzkiego).
 • "POL-INOWEX" Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Lublinie
   
  Nominacja za wsparcie finansowe przy organizacji pielgrzymki wychowanków domu dziecka na XXVIII Światowe Dni Młodzieży z Ojcem Świętym Franciszkiem w Brazylii.
 • Danone Sp. z o.o.
   
  Nominacja za zaangażowanie pracowników w organizację Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności Podziel się Posiłkiem.
 • Bank Spółdzielczy w Wołczynie
   
  Nominacja za wsparcie rzeczowe, finansowe, merytoryczne i usługowe licznych inicjatyw i instytucji lokalnych oraz oferowanie bezpłatnych usług bankowych dla organizacji pozarządowych.